منتديات المركز الاعلامي لمكتب السيد الصرخي الحسني

منتديات المركز الاعلامي لمكتب السيد الصرخي الحسني (http://www.al-hasany.com/vb/index.php)
-   جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به آلوده زمین و آسمان عراق (http://www.al-hasany.com/vb/forumdisplay.php?f=319)
-   -   استان دیوانیه مجاهد / مركز شهرستان / جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به آلوده زمین و آسمان عراق (http://www.al-hasany.com/vb/showthread.php?t=307434)

اعلام المركز 05-01-2012 10:11 PM

استان دیوانیه مجاهد / مركز شهرستان / جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به آلوده زمین و آسمان عراق
 
استان د***1740;وان***1740;ه مجاهد / مركز شهرستان / جمعه آموزش د***1740;ده و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به آلوده زم***1740;ن و آسمان عراق***1785;د***1740; - ***1637;صفر - 30 December

نماز جمعه برگزار شد به امامت جناب حجت اسلام و مسلمانان ش***1740;خ کرعاو***1740;
http://im21.gulfup.com/2011-12-30/1325260392651.jpg http://im19.gulfup.com/2011-12-30/1325249149867.jpgجناب ش***1740;خ گفت:
همه متخصصان در مطالعه شرا***1740;ط در عراق توافق دارند که در گذشته تجربه شده توسط مردم عراق تحت اشغال ن***1740;روها***1740; آمر***1740;کا***1740;***1740; و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; و مزدوران، و سازمان ها***1740; اطلاعات***1740;
بود سال ها***1740; شد***1740;د و دردناک به طور قابل توجه***1740; دشوار است تصور کن***1740;د...
ا***1740;ن سال شاهد بدتر شدن مداوم در امن***1740;ت***1740; ، س***1740;اس***1740; و اجتماع***1740;
خط***1740;بپس از آنشعار م***1740; دادند شعارعل***1740;ه اشغال

نه ، نه به مرب***1740;ان اشغالگران.....
نه ، نه به شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; اشغال....
نه ، نه به اشکال مختلف از اشغال...
نه ، نه برا***1740; هر نام از اشغال....
نه ، نه برا***1740; هر عنوان از اشغال....


http://im14.gulfup.com/2011-12-30/1325249536853.jpg http://im14.gulfup.com/2011-12-30/1325249536464.jpg
http://im12.gulfup.com/2011-12-30/1325249663452.jpg http://im15.gulfup.com/2011-12-30/1325249045735.jpg

در خطبه دوم
درخطبه دوم خط***1740;ب سخن م***1740; گفت در سالگرد شهادت امام سجاد( عليه السلام)

http://im17.gulfup.com/2011-12-30/13252499594610.jpg http://im11.gulfup.com/2011-12-30/1325250047545.jpg
http://im15.gulfup.com/2011-12-30/1325249045659.jpg http://im15.gulfup.com/2011-12-30/13252490461510.jpg
http://im15.gulfup.com/2011-12-30/1325249045233.jpg http://im11.gulfup.com/2011-12-30/132525004797.jpg
http://im15.gulfup.com/2011-12-30/132524904536.jpg http://im11.gulfup.com/2011-12-30/1325250041131.jpg
http://im19.gulfup.com/2011-12-30/1325249149239.jpg http://im22.gulfup.com/2011-12-30/1325249603675.jpg
http://im14.gulfup.com/2011-12-30/1325249536816.jpg http://im14.gulfup.com/2011-12-30/1325249536428.jpg
http://im9.gulfup.com/2011-12-30/1325249901429.jpg http://im17.gulfup.com/2011-12-30/1325249959719.jpg
http://im12.gulfup.com/2011-12-30/132524966374.jpg http://im22.gulfup.com/2011-12-30/1325249603926.jpg
http://im12.gulfup.com/2011-12-30/1325249663731.jpg http://im12.gulfup.com/2011-12-30/1325249663135.jpg
http://im12.gulfup.com/2011-12-30/1325249663916.jpg


http://im18.gulfup.com/2011-12-30/1325249096742.jpg
http://im17.gulfup.com/2011-12-30/1325249959332.jpg http://im17.gulfup.com/2011-12-30/1325249958251.jpg

وفادار اشعارمناجات در عشق با کشور ورد اشغال

http://im14.gulfup.com/2011-12-30/13252495418910.jpg http://im22.gulfup.com/2011-12-30/132524960322.jpg
http://im20.gulfup.com/2011-12-30/1325249719943.jpg http://im22.gulfup.com/2011-12-30/1325249603934.jpg


مراسم نماز جمعه

http://im14.gulfup.com/2011-12-30/1325249536815.jpg

نما***1740;شگاه نقاش***1740; کودکان در برابر اشغال

http://im14.gulfup.com/2011-12-30/1325267508631.jpg http://im14.gulfup.com/2011-12-30/1325267508773.jpg
http://im17.gulfup.com/2011-12-30/1325249959304.jpg http://im17.gulfup.com/2011-12-30/1325249959933.jpg

تصاو***1740;ر از جنا***1740;ات اشغال


http://im14.gulfup.com/2011-12-30/1325267508744.jpg
http://im14.gulfup.com/2011-12-30/1325267509135.jpg http://im14.gulfup.com/2011-12-30/1325267508192.jpg


آماده برا***1740; تظاهرات
و ادامه تظاهرات تا زمان***1740; که م***1740; آ***1740;د اشغالگر

http://im20.gulfup.com/2011-12-30/1325249719486.jpg http://im20.gulfup.com/2011-12-30/1325249719144.jpg
http://im18.gulfup.com/2011-12-30/1325249767821.jpg http://im18.gulfup.com/2011-12-30/1325249767696.jpg
عکس از تظاهرات عل***1740;ه اشغالhttp://im9.gulfup.com/2011-12-30/1325249901713.jpg http://im17.gulfup.com/2011-12-30/13252498521110.jpg
http://im17.gulfup.com/2011-12-30/1325249852667.jpg http://im17.gulfup.com/2011-12-30/1325249852124.jpg
http://im9.gulfup.com/2011-12-30/1325249901248.jpg http://im9.gulfup.com/2011-12-30/1325249901322.jpg
http://im17.gulfup.com/2011-12-30/1325249852667.jpg http://im18.gulfup.com/2011-12-30/1325249767708.jpg
http://im18.gulfup.com/2011-12-30/1325249096737.jpg http://im18.gulfup.com/2011-12-30/1325249096508.jpg
http://im17.gulfup.com/2011-12-30/1325249852441.jpg http://im18.gulfup.com/2011-12-30/1325249096189.jpg

زنان عراق***1740; شرکت در تظاهرات

http://im18.gulfup.com/2011-12-30/1325249096434.jpg http://im18.gulfup.com/2011-12-30/13252490965910.jpg
http://im18.gulfup.com/2011-12-30/1325249767889.jpg http://im9.gulfup.com/2011-12-30/1325249901225.jpg


کودکان عراق حاضر به ماندن در اشغال


http://im17.gulfup.com/2011-12-30/1325249959566.jpg http://im19.gulfup.com/2011-12-30/1325249149516.jpg
http://im9.gulfup.com/2011-12-30/132524990171.jpg http://im17.gulfup.com/2011-12-30/1325249852679.jpg
http://im19.gulfup.com/2011-12-30/1325249148345.jpg http://im19.gulfup.com/2011-12-30/1325249148103.jpg

يوتيوب اول

http://www.youtube.com/watch?v=JbDb8...layer_embedded

يوتيوب دوم

http://www.youtube.com/watch?v=AKpLU...layer_embedded

يوتيوب سوم

http://www.youtube.com/watch?v=J-J2r...layer_embedded

يوتيوب جهارم

http://www.youtube.com/watch?v=rxVDo...layer_embedded

اليوتيوب بنجم

http://www.youtube.com/watch?v=gXDOK...layer_embedded

اليوتيوب ششم***1740;ن

http://www.youtube.com/watch?v=zWiSJ...layer_embedded

هز***1740;نه ها***1740;نما***1740;شگاه


يوتويب هفتم***1740;ن

باز***1740;

http://www.youtube.com/watch?v=fi30t...layer_embedded

هادي الجياشي 05-01-2012 10:14 PM

رد: استان دیوانیه مجاهد / مركز شهرستان / جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به آلوده زمین و آسمان عراق
 
نه ، نه به مرب***1740;ان اشغالگران.....
نه ، نه به شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; اشغال....
نه ، نه به اشکال مختلف از اشغال...
نه ، نه برا***1740; هر نام از اشغال....
نه ، نه برا***1740; هر عنوان از اشغال....

مولاتي زينب 05-01-2012 10:24 PM

رد: استان دیوانیه مجاهد / مركز شهرستان / جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به آلوده زمین و آسمان عراق
 
نه ، نه به مرب***1740;ان اشغالگران.....
نه ، نه به شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; اشغال....
نه ، نه به اشکال مختلف از اشغال...
نه ، نه برا***1740; هر نام از اشغال....
نه ، نه برا***1740; هر عنوان از اشغال....

بنت المشرق 08-01-2012 07:29 PM

رد: استان دیوانیه مجاهد / مركز شهرستان / جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به آلوده زمین و آسمان عراق
 
نه ، نه به مرب***1740;ان اشغالگران.....
نه ، نه به شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; اشغال....
نه ، نه به اشکال مختلف از اشغال...
نه ، نه برا***1740; هر نام از اشغال....
نه ، نه برا***1740; هر عنوان از اشغال....

اباالحسن الكميتي 25-09-2012 10:19 PM

نه ، نه به مربيان اشغالگران.....
نه ، نه به شرکت هاي امنيتي اشغال....
نه ، نه به اشکال مختلف از اشغال...
نه ، نه براي هر نام از اشغال....
نه ، نه براي هر عنوان از اشغال....

هيام الكناني 25-10-2012 02:54 PM

نه ، نه به مربيان اشغالگران.....
نه ، نه به شرکت هاي امنيتي اشغال....
نه ، نه به اشکال مختلف از اشغال...
نه ، نه براي هر نام از اشغال....
نه ، نه براي هر عنوان از اشغال....

ابو عباس عبدالله 25-10-2012 08:00 PM

نه ، نه به مربيان اشغالگران.....
نه ، نه به شرکت هاي امنيتي اشغال....
نه ، نه به اشکال مختلف از اشغال...
نه ، نه براي هر نام از اشغال....
نه ، نه براي هر عنوان از اشغال....


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 06:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع المواضيع والمشاركات الموجودة في المركز الإعلامي تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأينا


يمكن إعادة نشر المادة المنشورة (ما لم تتم الإشارة الى عائديتها الى أطراف أخرى) مع ذكر المصدر.